شکلات و فرآورده های آن

جزئیات

 

 

کلیه آزمون های شیمی کلاسیک و دستگاهی و میکروب شناسی بر روی عسل، شکلات و فرآورده های کاکائویی در آزمایشگاه رهپویان دانش قابل انجام است.

زیرگروه های

عسل، شکلات و فرآورده (Chocolate and Honey Test)