در آزمایشگاه رهپویان دانش کولاک کلیه تجهیزات موجود به علاقه مندان آموزش داده می شود.

زیرگروه های

آموزش روش های آزمون و تجهیزات (Technical equipment and tests)