عسل

جزئیات

 

آنالیز عسل طبیعی روش آسان و سریعی نمی باشد و حتی با وجود ادعای برخی مراکز، مبنی بر تشخیص عسل طبیعی، تایید کیفیت عسل و اعتبار سنجی داده های آنالیز آن همچنان مورد مناقشه می باشد. حتی زنبوردارها هم برای اطلاع از کیفیت عسل تولیدی خود، آن را به آزمایشگاه ها ارسال می کنند. با توجه به عدم قطعیت در آنالیز عسل و تقلب های گسترده توسط افراد سود جو، اهمیت وجود مراکزی توانمند و با صلاحیت جهت بررسی کیفیت عسل های تولیدی در کشور بیش از پیش احساس می شود. موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور با تکیه بر سال ها تجربه ی آنالیز توسط کارشناسان و محققان توانمند و بهره مندی از پیشرفته ترین امکانات آزمایشگاهی و دستگاهی، قادر به انجام کلیه آزمون های عسل بر طبق استاندارد ملی ایران۹۲ INSO می باشد.در آزمایشگاه تخصصی عسل در بخش تحقیقات گیاهان دارویی موسسه ، جهت بررسی کیفیت عسل، فاکتورهای ذیل بررسی می شوند:

معتبرترین روش برای تشخیص کیفیت عسل و آگاهی از خلوص آن، روش های آزمایشگاهی می باشد.

آنالیز عسل طبیعی روش آسان و سریعی نمی باشد و حتی با وجود ادعای برخی مراکز، مبنی بر تشخیص عسل طبیعی، تایید کیفیت عسل و اعتبار سنجی داده های آنالیز آن همچنان مورد مناقشه می باشد. حتی زنبوردارها هم برای اطلاع از کیفیت عسل تولیدی خود، آن را به آزمایشگاه ها ارسال می کنند.

با توجه به عدم قطعیت در آنالیز عسل و تقلب های گسترده توسط افراد سود جو، اهمیت وجود مراکزی توانمند و با صلاحیت جهت بررسی کیفیت عسل های تولیدی در کشور بیش از پیش احساس می شود.

آزمون های قابل انجام عسل:

1-آنالیز قندهای احیا کننده قبل از هیدرولیز

2- اندازه گیری ساکاروز

3-اندازه گیری رطوبت

4-اندازه گیری pH

5-آنالیز اسیدیته آزاد

6-آنالیز اتدازه گیری فعالیت دیاستازی به صورت کمی و کیفی

7-اندازه گیری نسبت فروکتوز به گلوکوز

8- اندازه گیری خاکستر

9- اندازه گیری هدایت الکتریکی

10- اندازه گیری هیدروکسی متیل فورفورال( HMF) به صورت کمی و کیفی

11- تعیین پروفایل قندها توسط دستگاه HPLC

12- اندازه گیری مواد جامد غیر محلول

13- آنالیز اندازه گیری پرولین

14-شمارش اسپور کلستریدیوم احیا کننده سولفیت 

15-تشخیص و شمارش مخمرهای اسموفیلیک 

16- تشخیص و شمارش کپک

 

 

 

 

آزمون های مرتبط با

عسل (Honey TEST)