چیبس

جزئیات

چیبس برشی از سیب زمینی است که به صورت ورقه های یکنواخت به ضخامت یک تا دو میلی متر و قطر کمینه 25 میلی متر که سرخ شده و می توان به آن نمک، ادویه و چاشنی اضافه کرد.

آزمون:

1-پروفایل اسید چرب

2-اندازه گیری آکریل آمید

3- اندازه گیری رطوبت

4-اندازه گیری خاکستر

5- تعیین اسیدیته و روغن جذب شده

6-اندازه گیری پروکسید

7- اندازه گیری نمک

8- تعیین ترکیبات قطبی

9-تعیین کلستردیوم های احیا کننده سولفیت

10- اندازه گیری اشرشیاکلای

11- تعیین کلیفرم

12- شمارش کلی میکروارگانیسم ها

13- تعیین کپک

 

آزمون های مرتبط با

چیپس (Chips)