آزمون یدی روغن

جزئیات

 

در آزمایشگاه رهپویان دانش کولاک کلیه روش های آزمون استقرار یافته در آزمایشگاه و تجهیزات مرتبط به علاقمندان و دانشجویان آموزش داده می شود.

آموزش تجهیزات بخش شیمی به شرح زیر میباشد:


HPLC(کروماتوگرافی مایع یا دتکتور RID, FLD. UV)

GC-FID(کروماتوگرافی گازی با دتکتور یونش شعله)

GC-ECD (کروماتوگرافی گازی با دتکتور ربایش الکترون)

GC -MS  (کروماتوگرافی گازی با دتکتور طیف سنج جرمی)

AAS(جذب اتمی با مدهای کوره، شعله و هیدرید)

IC(کروماتوگرافی یونی)

FTIR( مجهز به اکسسوری ATR)

دستگاه هضم اسیدی ماکروویو

دستگاه اندازه گیری فیبر

 تیتراتور اتوماتیک

سوکسله اتوماتیک

کارل فیشر

دوماس

 رنسیمت


 

 

آزمون های مرتبط با

آموزش شیمی (Chemistry Instruction)