آموزش میکروب شناسی

جزئیات

 

در آزمایشگاه رهپویان دانش کولاک کلیه روش های آزمون استقرار یافته در آزمایشگاه و تجهیزات مرتبط به علاقمندان و دانشجویان آموزش داده می شود.

آموزش مهارت های بخش میکروب شناسی به شرح زیر میباشد:

1-جستجو و شمارش انتروباکتریاسه
2-جستجو و شمارش استافیلوکوکوس اورئوس کوآگلاز مثبت
3-جستجو و شمارش کلیفرم ها
4-جستجو و شمارش اشرشیا کلای 
5-جستجو و شمارش کپک و مخمر
6-شناسایی سالمونلا
7-جستجو و شمارش بیفیدوباکتریوم
8-جستجو و شمارش لاکتوباسیلوس اسیدفیلوس

9-استفاده و کنترل درستی عملکرد هود کلاس دو استفاده و کنترل عملکرد اتوکلاو استفاده و کنترل عملکرد اینکوباتور

آزمون های مرتبط با

آموزش میکروب شناسی (Bacteriology)