جاده قدیم کرج – بعد از شیر پاستوریزه – خیابان فتح نهم – پلاک 46
021-66821838

اعضاء هیئت مدیره

ناصر نامخواه سرکندی

نام : ناصر نامخواه سرکندی

سمت : عضو هیئت مدیره

بیشتر

 

محمد غفاریان سرکندی

نام : محمد غفاریان سرکندی

سمت : عضو هیئت مدیره

بیشتر

 

مهندس مزدا کاظم زاده

نام : مهندس مزدا کاظم زاده

سمت : مدیر عامل

بیشتر

 

مهندس البرز علیمرادی سرکندی

نام : مهندس البرز علیمرادی سرکندی

سمت : رئیس و عضو هیئت مدیره

بیشتر